ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ของการฝึกทักษะสมอง EF (Executive Functions)เพื่อชีวิตที่สำเร็จเตรียมEF ที่ดี เพื่อทักษะในศตวรรษที่21
  • ความใฝ่รู้
  • ไม่อายที่จะไม่รู้และหาความรู้เพิ่ม
  • การประยุกต์ใช้ความรู้
  • การกำหนดเป้าหมาย
  • การวางแผน ตัดสินใจและมีความยืดหยุ่น
  • การลงมือทำและรับผิดชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
  • การค้นหาข้อมูล
  • การคัดกรองข้อมูล
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • การใช้เครื่องมือไอที
   ติดต่อสอบถาม โทร 065-5046299 หรือLine@eftrainingcenterthailand
Visitors: 46,734