หลักสูตรฝึกทักษะการคิดเชิงบริหาร(EF)สำหรับเด็ก

Hands on EF เป็นหลักสูตรฝึกทักษะการคิดเชิงบริหาร(หรือทักษะEF)
สำหรับเด็กผ่านกระบวนการทำศิลปะปั้นวาดประดิษฐ์ เราเปิดสอนแนวนี้มาตั้งแต่ปี 2003 โดยเรามีแนวคิดว่า กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่สามารถจำลองการทำงานของผู้ใหญ่ และเป็นกิจกรรมที่เด็กเล็กในช่วงปฐมวัยทุกคนสามารถลงมือทำด้วยตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเชื้อชาติ,เพศ,ภาษาหรือฐานะครอบครัวใดๆ ก็ทำศิลปะเป็นทุกคน  
     เราทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านการเติมสิ่งเร้า เพิ่มเทคนิคที่หลากหลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ลงในกระบวนการทำงานและเราได้เก็บข้อมูลว่าเด็กๆสามารถยืดหยุ่นความคิด มีการคิดทบทวน มีความพยายามและอดทน ยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน รวมทั้งเกิดทักษะEFด้านอื่นๆจากกระบวนการศิลปะที่เราออกแบบ
     ตลอดการศึกษาเราพบว่าปัจจัยสำคัญที่สุดของการฝึกทักษะการคิดเชิงบริหาร(EF)สำหรับเด็กคือผู้ฝึกหรือ "ครูผู้สอน" ซึ่งวิธีสอนศิลปะเด็กทั่วๆไปไม่สามารถฝึกทักษะสมองEFได้ผลดี  ดังนั้นเราจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตร "Smart EF Teacher" ขึ้นพร้อมๆกับการออกแบบหลักสูตรพื้นฐาน3หลักสูตร เพื่อเป็นคู่มือให้ครูนำไปปฏิบัติงาน หลักสูตรทั้ง 3 ได้แก่
    1. หลักสูตรทอดเลอร์ (Toddler Art)  รับเด็ก2ขวบครึ่ง-3ขวบ มีเนื้อหาเน้นการขีดเขียนและปั้นแปะ
    2. หลักสูตรวาดฝัน   (Creative Art) รับเด็ก3ขวบ-8ขวบ มีเนื้อหาเน้นเทคนิดของการวาดภาพ 
       การระบายสีและการประดิษฐ์
    3. หลักสูตรปั้นดาว   (Clay Art) รับเด็ก3ขวบ-8ขวบ มีเนื้อหาเน้นกระบวนการปั้นดินเบาเกาหลี 
 สถาบันได้จดลิขสิทธิ์หลักสูตรและระบบแฟรนไชส์แฮนด์ออนอีเอฟเทรนนิ่งในปี 2018
 
Visitors: 58,237