หลักสูตรฝึกทักษะการคิดเชิงบริหาร(EF)สำหรับเด็ก

Hands on EF เป็นหลักสูตรฝึกทักษะการคิดเชิงบริหาร(หรือทักษะEF)
สำหรับเด็กผ่านกระบวนการทำศิลปะปั้นวาดประดิษฐ์ เราเปิดสอนแนวนี้มาตั้งแต่ปี 2003 โดยเรามีแนวคิดว่า กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่สามารถจำลองการทำงานของผู้ใหญ่ และเป็นกิจกรรมที่เด็กเล็กในช่วงปฐมวัยทุกคนสามารถลงมือทำด้วยตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเชื้อชาติ,
เพศ,ภาษาหรือฐานะครอบครัวใดๆ ก็ทำศิลปะเป็นทุกคน  
     เราทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านการเติมสิ่งเร้า เพิ่มเทคนิคที่หลากหลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ลงในกระบวนการทำงานและเราได้เก็บข้อมูลว่าเด็กๆสามารถยืดหยุ่นความคิด มีการคิดทบทวน มีความพยายามและอดทน ยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน รวมทั้งเกิดทักษะEFด้านอื่นๆจากกระบวนการศิลปะที่เราออกแบบ
     ตลอดการศึกษาเราพบว่าปัจจัยสำคัญที่สุดของการฝึกทักษะการคิดเชิงบริหาร(EF)สำหรับเด็กคือผู้ฝึกหรือ "ครูผู้สอน" ซึ่งวิธีสอนศิลปะเด็กทั่วๆไปไม่สามารถฝึกทักษะสมองEFได้ผลดี  ดังนั้นเราจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตร "Smart EF Teacher" ขึ้นพร้อมๆกับการออกแบบหลักสูตรพื้นฐาน3หลักสูตร เพื่อเป็นคู่มือให้ครูนำไปปฏิบัติงาน หลักสูตรทั้ง 3 ได้แก่
    1. หลักสูตรทอดเลอร์ (Toddler Art)  รับเด็ก2ขวบครึ่ง-3ขวบ มีเนื้อหาเน้นการขีดเขียนและปั้นแปะ
    2. หลักสูตรวาดฝัน   (Creative Art) รับเด็ก3ขวบ-8ขวบ มีเนื้อหาเน้นเทคนิดของการวาดภาพ 
       การระบายสีและการประดิษฐ์
    3. หลักสูตรปั้นดาว   (Clay Art) รับเด็ก3ขวบ-8ขวบ มีเนื้อหาเน้นกระบวนการปั้นดินเบาเกาหลี 
 สถาบันได้จดลิขสิทธิ์หลักสูตรและระบบแฟรนไชส์แฮนด์ออนอีเอฟเทรนนิ่งในปี 2018
 
Visitors: 54,347
var rshop_cart_configs = { "public_token": "20677144d048ece7cc666a0200cb4dc0", "locale": "th", "primary_main_color": "#fab9dd", "primary_sub_color": "#422542", "secondary_main_color": "#6ce5f0", "secondary_sub_color": "#646570", "link_color": "#596469", "member": "0", "member_id": "0", "gclid": "", "global_font": "Kanit", "open_modal": "0", "server_env": "production", //staging,production "multi_language_id": "", "omise": { "order_status": "", "order_id": "", "error_code": "" }, "load": 0 };