สแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพต้นกำเนิด

ประวัติความเป็นมาของศาสตร์ลายผิววิทยาโดยสังเขป

การสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาความถนัดหรือพรสวรรค์ หรือศาสตร์ลายผิววิทยา(Dermatoglyphics)เป็นการนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องความเชื่อมโยงของลายผิวกับพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 

                               

           Dr. Harold Cummins       Dr. Roger Wolcott Sperry        Dr.Howard  Gradner 

ปี คศ.1926 ดอกเตอร์ ฮาโรลด์ คุมมิ่ง (Dr. Harold Cummins) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวงการศึกษาด้านลายผิววิทยาเป็นผู้ทำวิจัยและรวบรวมลายนิ้วมือแต่ละประเภท รวมทั้งพบว่าทารกในครรภ์จะเริ่มพัฒนารูปร่างและผิวหนัง ที่มือและเท้าตั้งแต่อายุครรภ์13สัปดาห์และมีความเชื่อมโยงไปถึงเซลล์สมองของทารกซึ่งพัฒนาในเวลาใกล้เคียงกัน จนเมื่อถึง24สัปดาห์ลายนิ้วมือจะชัดเจนและไม่มีเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต 

ปี คศ.1981 ดอกเตอร์ รอเจอร์วอลคอทสเพอร์รี่ (Dr. Roger Wolcott Sperry) จากสถาบันเทคโนโลยี่แห่งแคลิฟอร์เนียได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบ ทฤษฎีการทำงานของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ซึ่งสรุปว่าสมองทั้งสองซีกทำงานต่างกัน และบุคคลจะมีความถนัดในสมองด้านใดด้านหนึ่งเสมอ

ปี คศ.1983 ดอกเตอร์ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Dr.HowardGradner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้เขียนหนังสือเรื่อง Frames of Mind :The Theory of Multiple Intelligences ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยทฤษฎีนี้มีความเชื่อพื้นฐานที่เกี่ยวกับสติปัญญาว่า เชาว์ปัญญาของบุคคลมิได้มีเพียงความสามารถทางภาษาและคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่มีอยู่หลากหลายถึง9ด้าน ซึ่งทาให้บุคคลมีความแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อผสมผสานความสามารถเฉพาะด้านเหล่านั้นจะก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวบุลคล และเชาว์ปัญญาไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงถาวรตั้งแต่เกิดจนตาย แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและการส่งเสริมที่เหมาะสม

ปี1990 ประเทศใต้หวันได้นำทฤษฎีพหุปัญญามาใช้อย่างแพร่หลายและได้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลและแปรผลโดยการนำศักยภาพของบุคคลเชื่อมโยงกับลายนิ้วมือทั้ง10นี้วนามาเทียบเคียงกับทฤษฎีพหุปัญญาทั้ง9ด้าน สาหรับประเทศไทยเริ่มนาการค้นหาศักยภาพด้วยลายนิ้วมือเข้ามาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วและได้แพร่หลายมากขึ้นในช่วงประมาณ10 ปีที่ผ่านมา

Visitors: 59,993