วิธีการเรียนรู้เพื่อฝึกการคิดเชิงบริหารสำหรับเด็ก(EF)

4 วิธีการเรียนรู้ที่ช่วยฝึก

การคิดเชิงบริหารสำหรับเด็ก(EF)

เพื่อให้พ่อแม่เข้าใจและใช้ฝึกลูกที่บ้านได้

1. Active learning การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
คุณพ่อคุณแม่ควรใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับลูก ไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือ ร้องเพลง เล่นกีฬา ทำอาหาร ทำขนม เป็นต้น อาจจะชวนเพื่อน ๆมามีส่วนร่วมเล่นด้วยกัน หรือทำกิจกรรมต่าง ๆด้วยกันในวันหยุด สิ่งเหล่านี้อาจจะดูเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่การเรียนรู้จากการได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ฝึกให้ลูกรู้จักกล้าแสดงออก คิดเป็น ทำเป็น และรู้จักการแก้ปัญหา รวมถึงการอยูร่วมกับผู้อื่นด้วย

2. Learning by Doing การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ
เปิดโอกาสให้ลูกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ตามความสามารถและเหมาะสมกับวัย เช่น ช่วยงานบ้าน ลองคิดและทำอาหารที่อยากกินเอง โดยคุณพ่อคุณแม่คอยแนะนำ เพราะเมื่อทำสำเร็จลูกจะเกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในตนเอง

3.Do It Yourself การเรียนรู้ด้วยการฝึกให้เด็กรับผิดชอบและช่วยเหลือตนเองอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 

 หากพ่อแม่ให้ลูกได้ทำอะไรด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ถูกผิด เริ่มจากเรื่่องง่าย ๆ เช่น ติดกระดุมเสื้อด้วยตนเอง สวมรองเท้า ถุงเท้าเอง จากเรื่องง่าย ๆ และเพิ่มความยากของกิจกรรมไปทีละนิด เพื่อท้าทายให้ลูกได้คิดและได้ลงมือทำ แต่ไม่ควรให้ยากจนเกินไป เพราะการตั้งเป้าหมายที่ยากเกินไป อาจทำให้ลูกเครียดได้ นอกจากไม่พัฒนา EF แล้วEFยังอาจถูกทำลายได้

4. Reading & Thinking การเรียนรู้จากการอ่าน

การอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะสมอง สมาธิ และกระบวนการคิดของเด็ก นิทานจะมีที่มาที่ไปของเรื่อง มีการลำดับเรื่อง สิ่งสำคัญเมื่อคุณพ่อหรือคุณแม่เล่านิทานให้ลูกฟัง ควรถามคำถามให้ลูกตอบเพื่อฝึกให้ลูกรู้จักคิด วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด นอกจากนี้ ขณะที่ลูกฟังนิทานลูกก็จะมีสมาธิในการฟังตามไปด้วย ส่งผลให้สมองเกิดการพัฒนา

ขอขอบคุณสาระความรู้เรื่อง "กิน กอด เล่น เล่า ทำงานบ้าน : ทักษะเพื่อพัฒนา EF ทางรอดของเด็กไทยสู่ศตวรรษที่21" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Visitors: 54,343
var rshop_cart_configs = { "public_token": "20677144d048ece7cc666a0200cb4dc0", "locale": "th", "primary_main_color": "#fab9dd", "primary_sub_color": "#422542", "secondary_main_color": "#6ce5f0", "secondary_sub_color": "#646570", "link_color": "#596469", "member": "0", "member_id": "0", "gclid": "", "global_font": "Kanit", "open_modal": "0", "server_env": "production", //staging,production "multi_language_id": "", "omise": { "order_status": "", "order_id": "", "error_code": "" }, "load": 0 };